Το Έργο

Το έργο με τίτλο “RE-thinking MICROcredit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies” και ακρωνύμιο REMICRO LOCAL υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 567.310,60 €.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου με  σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την από κοινού αντιμετώπιση του ζητήματος της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και των νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας.

Οι κύριες δράσεις του έργου εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης όπως συνεδρίες mentoring/ coaching, masterclasses & workshops  με σκοπό την παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης, Info points για τη διαρκή υποστήριξη των ενδιαφερομένων αναφορικά σε θέματα επιχειρηματικότητας, δράσεις δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων κ.α.

istockphoto-1180926063-612x612
farmer-working-coffee-field-sunset-outdoor (1)xΧ
 • /
 • /
 • /
 • /
/

Υπόβαθρο

Η περιοχή υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τη λειτουργία δομών οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρηματικής υποστήριξης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο, σήμερα η πραγματοποίηση σχετικών δράσεων εστιάζει στα μεγάλα αστικά κέντρα εξαιρώντας τις αγροτικές περιοχές. Ταυτόχρονα, η περιοχή υλοποίησης του έργου χαρακτηρίζεται από χαμηλό ενδιαφέρον για υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών.
Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην διασυνοριακή περιοχή. Ως εκ τούτου, οι εταίροι του έργου έχοντας προσδιορίσει τα παραπάνω ως περιορισμούς για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στοχεύουν στη δημιουργία έξι κέντρων επιχειρηματικής υποστήριξης στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Καβάλας, της Κομοτηνής, του Σμόλιαν και του Χάσκοβο.

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εταιρικού σχήματος αποτελούμενου από φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας που θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες, η δυνατότητα συνεργασιών και συνεργειών, η απόκτηση επιχειρηματικής γνώσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. Επιπλέον, το έργο θα επικεντρωθεί στη μεταφορά καινοτομίας ως μοχλό ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων, οργανώνοντας δίκτυα και δράσεις κατάρτισης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και οργανισμών καινοτομίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:
• Τόνωση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων καθώς και ενίσχυση της επιβίωσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων
• Απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να εισαγάγουν την καινοτομία
• Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Υποστήριξη μικροεπιχειρηματιών μέσω της σύνδεσής τους με παρόχους μικροπιστώσεων
• Διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης
• Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους «έξυπνη ανάπτυξη» «βιώσιμη ανάπτυξη» και «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς»
• Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή υλοποίησης και μείωση της διαρροής εργατικού δυναμικού

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Κοινό-στόχος

Ιδιοκτήτες/ εργαζόμενοι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ιδιοκτήτες υπό σύσταση ή νεοσύστατων επιχειρήσεων
Κοινωνικοί επιχειρηματίες
Επιχειρηματίες δεύτερης ευκαιρίας

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Δράσεις

Το έργο προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης:
α) Συνεδρίες Coaching
β) Δράσεις επιχειρηματικής κατάρτισης (Masterclasses & workshops) που περιλαμβάνουν:
• Ειδικά τομεακά προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας αγροτικών τροφίμων, της διαχείρισης αποβλήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του βιώσιμου τουρισμού, που έχουν επίσης τεκμηριωθεί ως οι πιο δυναμικοί επιχειρηματικοί τομείς με βάση τις στρατηγικές RIS3
• Πρόγραμμα κατάρτισης «Διεθνοποίηση και εξαγωγικές ευκαιρίες»
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες δεύτερης ευκαιρίας -επανεκκίνησης
• Μαθήματα προγραμματισμού
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για start uppers
γ) Δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. εξατομικευμένη υποστήριξη, εκδηλώσεις δικτύωσης, B2B συναντήσεις, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης κ.α.)
δ) Εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων (Blockchain-based credit scoring, e-matching platform)
ε) “Doing Business”- info points για νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
Η επιλογή των συμμετεχόντων σε όλες τις παραπάνω δράσεις θα ακολουθήσει ανοικτές διαδικασίες με σεβασμό των ίσων δικαιωμάτων.

Πρόγραμμα Οκτωβρίου για τα Remicro LOCAL Workshops στην Καβάλα

Ο φθινοπωρινός κύκλος των Remicro LOCAL Workshops συνεχίζεται με συζητήσεις γύρω από τις πωλήσεις και την οργάνωση και ανάπτυξη του πελατολογίου μίας μικρής επιχείρησης, καθώς και την σημασία του branding για την βιωσιμότητα ενός προϊόντος και την αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών.   Επιγραμματικά, το πρόγραμμα με τα θεματικά εργαστήρια: 12/10/2022   Οργάνωση και Ανάπτυξη Πωλήσεων και Πελατολογίου […]
read more

  SOCIAL MEDIA

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of KEPA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.
  COPYRIGHT 2022 REMICRO LOCAL