Το ΚΕΠΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης με έδρα την Καβάλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου REMICRO LOCAL.

Τα καθήκοντα που συνοδεύουν την εν λόγω θέση καθώς και τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων αναγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία συνοδευτική επιστολή μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, με την ένδειξη «REMICRO LOCAL Business Counselor», στη διεύθυνση: kabouridoud@e-kepa.gr.

Τόσο το βιογραφικό όσο και συνοδευτική επιστολή θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

To ΚΕΠΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.

JOB_DESCRIPTION_remicro