Την έναρξη του έργου “RE-thinking MICROcredit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies”- REMICRO LOCAL σηματοδότησε η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε το ΚΕΠΑ ως επικεφαλής εταίρος του έργου, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στους χώρους της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου από την κυρία Δέσποινα Καμπουρίδου, EU funded projects Coordinator του ΚΕΠΑ, για τις επερχόμενες δράσεις έργου με έμφαση στην Π.Ε. Σερρών από την κυρία Βασιλική Μπίτσιου, Εξωτερική Συνεργάτιδα της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Αστικής Εταιρίας Σερρών (ΕΠΑΝΕΣΕΡ), η οποία αποτελεί εταίρο του έργου αλλά και να πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου στην Ελλάδα από τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαχατζή, ιδρυτή της εταιρείας εκπαίδευσης στελεχών “Ανάδειξη” και εξωτερικό συνεργάτη του ΚΕΠΑ.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου σε Ελλάδα και Βουλγαρία, οι οποίοι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και θα συνεργαστούν με σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων και των νέων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή με ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγικούς τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως πλέον δυναμικοί στην περιοχή, όπως η Αγροδιατροφή, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Διαχείριση Αποβλήτων, ο Τουρισμός κ.α.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην καλλιέργεια επαγγελματικών, ήπιων, τεχνολογικών αλλά και πράσινων δεξιοτήτων για μικρές επιχειρήσεις αλλά και άτομα με ενδιαφέρον σε θέματα επιχειρηματικότητας και θα “ενεργοποιηθούν” εντός του επόμενου έτους. Οι περιοχές υλοποίησης του έργου αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής για την Ελλάδα και στις Περιφερειακές Ενότητες Smolyan και Haskovo για την Βουλγαρία.

Μεταξύ των δράσεων που θα αναπτύξουν οι εταίροι του έργου, συγκαταλέγονται:

α) Δράσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης (Masterclasses & workshops)

β) Δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων (εξατομικευμένη υποστήριξη- mentoring/coaching , εκδηλώσεις δικτύωσης, B2B συναντήσεις κ.α.)

γ) Εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων (Blockchain-based credit scoring application, e-matching platform)

δ) “Doing Business”- info points για νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης/λειτουργίας μιας επιχείρησης, διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης κ.α.)

Το έργο REMICRO LOCAL συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020».