Проектът

Проектът, озаглавен „Да преосмислим МИКРОкредит като инструмент за подкрепа на МСП и стимулиране на МЕСТНИ икономики“ и акроним REMICRO LOCAL се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество Интеррег V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. с общ бюджет от 567 310,60 евро.

Проектът има за цел да развие трансгранично сътрудничество между партньорите по проекта, които ще обменят добри практики и ще работят заедно за овластяване на съществуващи и нови предприятия в трансграничния регион.

Основните дейности по проекта ще се съсредоточат върху предлагането на услуги за подпомагане на бизнеса, като например наставнически / коучинг сесии; мастър класове и семинари, насочени към осигуряване на бизнес обучение; информационни звена за осигуряване на непрекъсната подкрепа на заинтересованите страни по въпросите на предприемачеството; създаване на партньорски мрежи, др.

istockphoto-1180926063-612x612
farmer-working-coffee-field-sunset-outdoor (1)xΧ
 • /
 • /
 • /
 • /
/

Изложение

Днес има редица възможности за включване в бизнес обучения, които се предлагат от различни центрове за подпомагане на предприемачеството, но те са основно концентрирани в големите градове, докато фирмите от селските райони остават пред достъп до този вид услуги. Същевременно, търсенето на услуги подпомагащи създаването на нови предприятия и разработването на нови продукти/ услуги остава ниско в трансграничния район, именно поради липсата на такъв тип подкрепа и обслужване.
Проектът се фокусира върху създаването на благоприятна бизнес среда като предпоставка за устойчиво развитие в трансграничния регион. По тази причина, след като отчетоха така описаните пречки за икономическо развитие на региона, партньорите по проект обединяват усилия за разкриването на шест покрепящи бизнеса центрове в района на Солун, Серес, Кавала, Комотини, Смолян и Хасково.

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Цели

Общата цел на проекта е разработването на трансгранична мрежа, съставена от организации, работещи в подкрепа на бизнеса, които ще обменят добри практики и ще си сътрудничат с цел съвместно овластяване на съществуващи и нови предприятия в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на бизнес подкрепа и услуги за изграждане на капацитет, съобразени с специфичните нужди на потребителите, така че те да подобрят своите компетенции и развитие. Предоставяните услуги ще бъдат в отговор на възникнали предизвикателства като достъп до информация, външно сътрудничество и партньорства, придобиване на познания в сферата на предприемачството и обучение. В допълнение, проектът ще се фокусира върху трансфера на иновации като средство за развитие и растеж на местния бизнес чрез организиране на мрежи, обучение и меки мерки с участието на експерти и организации в сферата на иновациите. Чрез общи усилия, партньорите ще постигнат следното:
• Стимулиране създаването на бизнес, както и гарантиране неговата устойчивост;
• Предоставяне на възможност на съществуващи и стартиращи предприемачи да придобият необходимите умения, да подобрят конкурентоспособността си и въведат иновации
• Насърчававане на социалното предприемачество и стартиращите предприятия.
• Подкрепа на микропредприятия чрез установяване на контакт с доставчици на микрокредити
• Улесняване трансфера на знания
• Допринесете за постигане на Стратегия Eвропа2020, като се отдели специално внимание на целите за „интелигентен растеж“, „устойчив растеж“ и „приобщаващ растеж“.
• Насърчи заетостта в трансграничния регион и намали явлението „изтичане на мозъци“.

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Целева група

Собственици/ работодатели в малки и микро предприятия
Стартиращи предприемачи
Социални предприемачи
„Втори шанс“ предприемачи

 • /
 • /
 • /
 • /
/

Дейности

В рамките на проекта ще се предлагат следните дейности за подпомагане на бизнеса:
а) Наставничество;
б) Обучителни дейности по предприемачество (мастър класове и семинари), в т.ч.:
• Специфични за сектора обучителни програми с акцент върху отделни приоритетни области, вкл. агро- хранителна индустрия, управление на отпадъците, възобновяема енергия и устойчив туризъм, които също са определени като най-динамичните бизнес сектори в научноизследователските и иновационни стратегии за интелигентен растеж (РИС3)
• Обучителна програма „Възможности за интернационализация и износ“
• Обучителна програма
„ Втори шанс за успех на предприемачите- рестартиращи предприятия“
• Класове по програмиране
• Обучителна програма за стартиращи предприятия
в) Дейности за подпомагане на бизнеса (напр. персонална подкрепа, свързване в мрежа, B2B срещи, достъп до инвестиции- финансиране)
г) Инструменти за поддръжка на бизнеса (блокчейн- кредитен рейтинг, платформа за е-съвпадение (е-matching)
д) „Правене на бизнес“- Информационни звена за стартиращи предприятия.
Участниците в отделните обучителни дейности, ще бъдат подбрани след открита процедура, зачитаща равния достъп.

PB4, Deliverable: D2.4.2 Newsletter №3

ПРОЕКТ „REMICRO LOCAL” КОНСУЛТИРА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА „Преосмисляне на микрокредитирането като инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия и засилване на местните икономики“ – акроним REMICRO LOCAL. Стартиращите фирми от региона на Смолян се интересуват на първо място от възможностите за кредитиране на микро-начинаещ бизнес, а част от тях имат нужда и […]
read more

  SOCIAL MEDIA

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of KEPA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.
  COPYRIGHT 2022 REMICRO LOCAL